Aktiviteter

För­u­tom att flyga finns det många andra aktivi­te­ter med­lem­marna kan delta i:

Med­lemsmö­ten
Vi försöker ha gemensamma klubbmöten en gång i månaden. Ibland för­sö­ker vi ordna träf­far med inslag av före­drag och dis­kus­sio­ner, eller ett intressant studiebesök.

Övriga klubbakti­vi­te­ter
• Gemensamma klubb­flyg­ningar
• Utställ­ning av flygplan
• Fly-In’s
• Öppet Hus-dagar med prova på-möjlighet för intresserade
• Flyg­da­gar, senast i augusti 2019
• Tvätt- och skötsel av flygplan och materiel
• Gemensam skötsel av flygplatsen och utemiljön

Års­möte
Ordi­na­rie års­möte hålls en gång per år i bör­jan av året, van­ligt­vis i klubb­hu­set.

Sty­rel­se­mö­ten
Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden.

Inflygning till Bromma, sommaren 2013.
Inflygning till Bromma, sommaren 2013.