GBF Stadgar

Stadgar för Föreningen Gamla Boråsflygare

§1
Medlemskap i föreningen kan erhållas av person som varit aktiv flygare i minst 10 år, eller enligt styrelsens beslut.

§2
Syftet med föreningen är att verka som en kamratförening för bevarande av ortens flyghistoria och dess verksamhetsgrenar.

§3
Föreningen skall ha 2 möten om året, ett på våren och ett på hösten. Styrelsen skall därutöver ha minst fyra sammanträden om året.

§4
Årsavgiften skall beslutas på årsmötet som förlägges på hösten.

§5
Styrelsen skall bestå av 7 ledamöter som väljes på årsmötet. Ordföranden väljes på 1 år. Övriga ledamöter på 2 år. Uppdelningen sker så att mandatperioden går ut för 3 leda möter årligen.

§6
Revisorer väljes på årsmötet.

§7
Föreningen tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§8
Efter medlemmarnas förslag skall styrelsen utarbeta aktiviteter till nästkommande år.

§9
Föreningens räkenskapsår omfattar 1 september–31 augusti.

§10
Förslag om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplös-ning får endast upptagas till avgörande vid ordinarie årsmöte. För godkännande av dylikt förslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande.

Reviderade nov 2013